U bent hier:

Over ons

De Nederlandse afdeling (chapter) van buildingSMART International (bSI) werd in de jaren negentig opgericht op initiatief van toonaangevende organisaties in de bouwsector in de om de toen nog nieuwe modelgebaseerde manier van werken te promoten. Een centraal punt in onze voorlichting is de verbetering van de altijd onbevredigende gegevensuitwisseling in de bouwsector.

De belangrijkste taak van de vereniging is de verdere ontwikkeling en standaardisatie van open, d.w.z. verkopers-neutrale, informatie-uitwisseling in BIM-projecten en de definitie en standaardisatie van overeenkomstige werkprocessen. Daartoe heeft een meerlagige werkstructuur, gebaseerd op het model van buildingSMART International, zijn waarde bewezen.

Om het idee van Open BIM te verspreiden en de uitwisseling van ervaring en informatie te bevorderen, organiseert de vereniging seminars en conferenties en participeren we in internationale bijeenkomsten en summits. 

buildingSMART Nederland is een vereniging die is geregistreerd volgens het Nederlandse verenigingsrecht en is gevestigd in Delft. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen, openbare instellingen en particulieren die met de bouwnijverheid te maken hebben.

Wij maken onderscheid tussen "gewone leden" en "ereleden", wier belangen de vereniging naar buiten toe behartigt en die actief kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van de vereniging in de verschillende werkgroepen.

De werkzaamheden van de vereniging worden bijna uitsluitend gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van haar leden. Bijkomende inkomsten (zij het op bescheiden schaal) worden gegenereerd door het certificeringsprogramma voor aanbieders van opleidingen, alsook door evenementen en, vanaf eind 2019, door de verkoop van een eigen publicatiereeks.

De inhoudelijke werkzaamheden van de vereniging worden voornamelijk verricht door de persoonlijke inzet van de leden. Het 5 leden tellende bestuur is verantwoordelijk voor het beheer.

buildingSMART streeft naar verbetering door het creëren en toepassen van open, internationale standaarden en oplossingen voor infrastructuur en gebouwen. buildingSMART is een organisatie van en voor visionairs die werken aan de transformatie van het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de gebouwde omgeving. buildingSMART is een open, neutrale en internationale not-for-profit organisatie. Het buildingSMART Benelux chapter maakt deel uit van de internationale organisatie van buildingSMART en behartigt de belangen van bedrijven en organisaties in Nederland, België en Luxemburg.

Samenwerking met andere actoren
De vereniging kan haar verreikende doelstellingen niet alleen verwezenlijken en streeft daarom naar samenwerking met andere organisaties (verenigingen, kamers, overheidsinstanties, regelgevers). Sommige organisaties werken al als lid samen met buildingSMART; met andere staan we in nauw contact, bijvoorbeeld in de vorm van overkoepelende werkgroepen, rondetafelgesprekken, netwerkevenementen of samenwerking bij onderzoeksprojecten of gespecialiseerde evenementen. De centrale zorg is de digitalisering te bevorderen in het belang van de gehele industrie.

Het doel is de voordelen van samenwerking op basis van digitale bouwmodellen (Building Information Modeling) en open standaarden (bijv. IFC) en diensten (bijv. bSDD) gezamenlijk te benutten in de zin van een strategie voor de Duitse bouwindustrie. De noodzakelijke normalisatiestappen moeten op nationaal niveau worden gecoördineerd met DIN en op internationaal niveau met ISO.

BuildingSMART is een internationale organisatie die de toepassing van openBIM standaarden ontwikkelt en stimuleert. Hoe is de huidige stand van zaken rond de toepassing van open standaarden in de Benelux? Deze situatie kunnen we als volgt beschrijven:

  • Kennis is zeer beperkt aanwezig in de sector;
  • Veel onzekerheid over de betrouwbaarheid bij toepassing;
  • Feitelijke toepassing is zeer beperkt.

De ware bottleneck ligt op dit moment bij het onderwerp ‘kennis’. Het ontbreken van kennis veroorzaakt onzekerheid en belemmert daarmee de feitelijke toepassing van open standaarden. Het voorstel is om de komende jaren te focussen op kennisoverdracht en daarmee de basis te leggen voor bevordering van de toepassing.

Door activiteiten die gericht zijn op kennisoverdracht wordt tegelijkertijd gewerkt aan de ‘bewustwording’ ervan. Indien ons Benelux chapter een kennisbasis opbouwt kan inhoud worden gegeven aan verdere ontwikkeling van de open standaarden.

De vereniging wil in de komende jaren dan ook:

  • Verder professionaliseren;
  • Participatie van de leden vergroten; en
  • Actiever inzetten van de bijdrage aan de ontwikkelingen van de open standaarden.